19.03.2019 |

AVÍS LEGAL


Informació general clicama.cat

La web clicama.cat i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de Bonet & Grau publicitat S.L. o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús a Bonet & Grau publicitat S.L. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Bonet & Grau publicitat S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de clicama.cat, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Propietat intel·lectual i industrial

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de Bonet & Grau publicitat S.L.  La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

Els arxius RSS de clicara.cat són per a ús personal i d'organitzacions sense ànim de lucre. Diaris electrònics, revistes i altres llocs de caràcter comercial que estiguin interessats en utilitzar aquests arxius, hauran de demanar el consentiment exprés de Bonet & Grau publicitat S.L. a través de l'adreça següent: [email protected]

Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de clicama.cat que no sigui autoritzat per Bonet & Grau publicitat S.L.

Normes d'ús

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de clicama.cat sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Bonet & Grau publicitat S.L. o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Bonet & Grau publicitat S.L. no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Protecció de dades

Bonet & Grau publicitat S.L. donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat.

L'usuari de clicama.cat dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Bonet & Grau publicitat S.L. a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de clicama.cat que facilita dades de caràcter personal a Bonet & Grau publicitat S.L. resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa Bonet & Grau publicitat S.L. els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de Bonet & Grau publicitat S.L.
clicama.cat podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari per les seves pàgines. Les cookies s'associen exclusivament a un usuari anònim i el seu ordinador i no contindran referències que permetin deduir dades personals de l'usuari.

Seguretat de les comunicacions

Bonet & Grau publicitat S.L. adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant clicama.cat, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web

Bonet & Grau publicitat S.L. disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat això no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Bonet & Grau publicitat S.L., de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Bonet & Grau publicitat S.L.

Bonet & Grau publicitat S.L. vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties, quan la incidència es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Exempció de responsabilitats per l'ús del lloc web

L'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté clicama.cat és responsabilitat només de l'usuari. Bonet & Grau publicitat S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest ús.

Bonet & Grau publicitat S.L. no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en els espais de participació ni de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta empresa.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els possibles conflictes relatius a clicama.cat es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre